Automotive

X500+4.5mm 2way- Application Case

*Application Field:Car engine maintaince. *Test object: Engine valve parts. *Target flaws: Valve gap inspection.

F500 Automotive Set

Automotive applications

Máy hút khói công nghiệp Ống hút khói BBQ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
028-3911-2006