Solution

MX500-Trường hợp ứng dụng sản phẩm

* Lĩnh vực ứng dụng: Cáp nhà máy điện. * Đối tượng thử nghiệm: Đầu nối cáp hai chiều. * Lỗi mục tiêu: Kết nối kiểm tra khoảng cách các...

X1000 PLUS-PRM100 & X2000 HD 360 khớp

* Lĩnh vực ứng dụng: Nhà máy điện đồng phát. * Đối tượng thử nghiệm: Bộ nồi hơi & tuabin hơi. * Sai sót mục tiêu: cổ phiếu, thành ống,...

X1000PLUS với 360 khớp

Kiểm tra hệ thống truyền tải điện gió
028-3911-2006