F700 với PS10

F700 với PS10

Kiểm tra đường ống ngầm

Tín dụng Hình ảnh : Mitcorp

028-3911-2006